بازدید والی نیمروز از سربند کانال نهر لشکری

انجینر محمد سمیع والی نیمروز به همراه تعدادی از روئسای دوایر،متنفذین وسران اقوام از سربند کانال نهر لشکری دیدن نمودند.
هدف از بازدید والی نیمروز مشاهده عینی سربند نهر لشکری بود که قسمتی از سربند کانال نهر لشکری که براثر آبخیزیهای اخیر تخریب گردیده بود تا از نزدیک بازدید نماید.
انجینیر محمد سمیع والی نیمروز افزودند: مردم باید در پاک کاری ومحافظت کانال نهر لشکری سهیم شوند زیرا کانال مذکور یگانه کانال حیاتی این ولایت بوده که با فعال بودن آن باعث رونق زراعت دراین ولایت میگردد.
والی نیمروزهمچنان به اداره مربوطه هدایت لازم را داد تا در حصه جلوگیری از خسارات مالی بیشتر هر چه عاجل در قسمت بازسازی و ترمیم سربند مذکور اقدام نمایند.