برگذاری ورکشاپ پالیسی حکومتداری محلی در نیمروز

برگذاری ورکشاپ پالیسی حکومتداری محلی در نیمروز
ورکشاپ پالیسی حکومتداری محلی با حضور معاون مقام ولایت،روئسای دوایر دولتی، اعضای شورای ولایتی، متنفذین، اعضای جامعه مدنی، زنان و جوانان در سالون کنفرانس مهمان خانه آزادی برگزار گردید.

الحاج محمدقاسم"خدری" معاونیت مقام ولایت در رابطه به نقش حکومت های محلی صحبت نمود و همچنان حاضرین این ورکشاپ نیز در رابطه به موضوع مفاهمه نمودند،بعد از جمع بندی موضوعات معاون مقام ولایت در حصه تطبیق پالیسی ها و پلان های خردوکلان حکومت داری خاطرنشان کرد از هیچ نوع تلاشی و همکاری دست نمیکشد و سعی بر تطبیق هرچه بهتر پالیسی ها وپلان ها مینماید تا به اهداف کوتاه مدت وبلند مدت در راستای حکومتداری خوب نایل شویم.