بازدید والی نیمروز با تعدادی از روئسای دوایر از چمن ورزشی مدیریت ارزاق

بازدید والی نیمروز با تعدادی از روئسای دوایر از چمن ورزشی مدیریت ارزاق
انجینرمحمد سمیع والی نیمروز با تعدادی از روئسای داویر ازچمن ورزشی مدیریت ارزاق دیدن کرد و با ورشکاران نیز صحبت نمود.