ویدیو کنفرانس وزیر مالیه با والیان زون جنوب و جنوب غرب


وزیرمالیه کشورطی ویدو کنفرانسی به منظور افزایش مصرف بودیجه انکشافی، تسریع روند اجرای بودیجه و حل مشکلات ادارت ولایتی با والیان ولایات زون جنوب ( قندهار، زابل، ارزگان و دایکندی و جنوب غرب ( نیمروز و هلمند ) مطرح نمود.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز، سرپرست شورای ولایتی، مستوفی، روسای صحت عامه، فواید عامه، معارف ، خدمات تخنیکی و سکتوری و زراعت در این ویدیو کنفرانس اشتراک ورزیده بودند.
والی نیمروز در این ویدیو کنفرانس افزودند: ظرفیت تطبیق پروژه ها در ولایت نیمروز موجود میباشد و امیدواری نمودند که کار ساخت فاز سوم بند کمال خان ، پروژه سرک حلقوی زرنج، پروژه میدان هوایی و سرک ولسوالی کنگ تطبیق و آغاز شود.
والی نیمروز همچنان افزودند: امیدواریم در سال کنونی بودیجه پوهنتون این ولایت منظور گردد تا مشکلات جوانان از نگاه تحصیلات عالی حل گردد.