بازدید والی نیمروز از میدان هوایی

 انجینر محمدسمیع والی نیمروزهمراه با بعضی از روئسای دوایر ازکار ساخت میدان هوایی دیدن نمودند.