والی نیمروز از مجروحین نیروهای امنیتی بازدید کرد

انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز، با شماری سربازان نیروهای امنیتی که سطحی مجروح شده بودند به شفاخانه ولایتی زرنج برای پانسمان مراجعه نموده بودند، بازدید کرد.
والی نیمروز گفت: ما به رشادت ها و جانفشانی های نیروهای امنیتی افتخار کرده و همواره نیروهای امنیتی بخاطر دفاع ازتمامیت ارضی کشور از هیچ گونه سعی وتلاشی دریغ نورزیده اند.
والی نیمروز همچنان به مسوولان شفاخانه ولایتی زرنج دستور داد تا در حصه تداوی مجروحین از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزند.
در همین حال والی نیمروز ضمن بازدید به آنان کمک های نقدی نیز نمود.