24 کیلو گرام مواد مخدر توسط مدیریت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه ولایت نیمروز کشف وضبط گردید.

مل پاسوال خواجه جیلانی "ابوبکر" قوماندان امنیه ولایت نیمروز با ابراز این مطلب میگوید که 24 کیلوگرام مواد مخدر تحت نام هیروئین که بصورت ماهرانه دریک عراده موتر ترانزیتی باربری در داخل بتری بطور ماهرانه جابجاشده بود توسط پرسونل مدیریت مبارزه بامواد مخدر قوماندانی امنیه ولایت نیمروز کشف وضبط گردید.
گفته میشودکه مواد متذکره را به کشور جمهوری اسلامی ایران انتقال میدادند که در نقط صفر مرزی دستگیر گردیده است که در رابطه به قضیه یک نفر بنام محمد نبی ولد شکاری باشنده ولسوالی ناوه ولایت هلمند نیز دستگیرگردیده اند.