افتتاح اولین بانک خون در نیمروز


اولین بانک خون با ظرفیت 1000 خریطه پایت خون افتتاح شد.
این بانک خون با حضور انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز و روسای دوایر نظامی و ملکی و مسوولان شفاخانه ولایتی زرنج افتتاح گردید.
انجینیرمحمد سمیع والی نیمروز گفت: جای بسیار خوشحالی است که با افتتاح این بانک خون مشکل عمده مردم حل خواهد شد.
وی افزود که این بانک خون ظرفیت آن را دارد که به ولایت همجوار نیز در مواقع ضرورت خون اهدا نماید.
والی نیمروز همچنان برای مجروحین نیروهای امنیتی نیز خون اهدا نمود.
مسوولان شفاخانه ولایتی زرنج میگوند این بانک ظرفیت و نگهداری نزدیک به 1000 خریطه پاینت خون را دارد.